tillbaka 

 

 

Hjälpsågningsapparaten Jerker

 

 

 

 Bild: Lundberg, Gustaf, Tidskriften Skogen, 1919.

 

I Sverige gjordes vid 1900-talets början flera försök att underlätta det manuella skogsarbetet. Flera olika hjälpapparater till dåtidens avverkningsredskap konstruerades. Några hjälp-apparater kom längre än till försöksstadiet samt patentsöktes och såldes därefter i varierande antal.

Omkring 1918 konstruerades ett tillbehör, hjälpsågningsapparaten Jerker, till bågsåg . Det var en anordning som med en fjäderbelastad trissa som tryckte på sågbågen. Jerkers konstruktion framgår av bilden nedan. Hela konstruktionen vägde 2,25 kg. Jerker krävde en bågsåg med båge i ett stycke för att fungera.

 

 

Jerker

     

 

 Bild: Tidskriften Skogen, 1919.

 

 1. Skena. 2. Löpare.3. Spiralfjäder. 4. Stoppmuff.5. Låsvred. 6. Styrtrissa. 7. Sågbåge.

 

 

Vid användning görs först ett fällhugg som vanligt. Jerker fästs (slås in) i stammen med skenans spets ca 2,5 cm nedanför blivande sågskäret. Stoppmuffen ställs i bakersta läget, sågen sätts i läge och sågningen påbörjas. Under sågningen spänns fjädern med stoppmuffen så att lämplig matning erhålles.

1918 beskriver Gustaf Lundberg, Skogshögskolan, hjälpsågningsapparaten Jerker som såldes av AB Archimedes, Stockholm, i Tidskriften Skogen nr 6. Gustaf Lundberg skriver att Jerker demonstrerades i maj 1918 på Djurgården, Stockholm. Lundberg skriver att: ”Jerker i hög grad underlättar fällningen” och att ”tidsåtgången vid fällning nedgå till 2/3 av den tid, som erfordras utan apparaten å sågen”. Som sammanfattning står att Jerker är arbetsbesparande lämplig vid fällningsarbete med bågsåg men att priset, 20 kr, är relativt högt.

 

I andra omdömen om Jerker i samtida facklitteratur finns flera nackdelar med Jerker uppräknade. I en sammanfattning står: ”För bruk i snö och stenbunden mark är bågsågen i sig själv besvärlig, och torde detta än mer bli fallet i kombination med hjälpsågningsapparaten, och i konkurrens med den numera i praktiken allt vanligare ”svansen”, helst kombinerad med den enkla men synnerligen effektiva ”sågkamraten”, torde bågsågen och ”Jerker” fort nog få ge upp marknaden.” Jerkers pris 20 kr (1920) bedömdes också av samtiden som ett högt pris.

 

Jerker såldes också i Norge av importören G. Hartmann i Kristiania. Antalet ”Jerker” som såldes framgår inte av någon hittad källa.

 

 

Käll- och litteraturförteckning:

 

Obbarius, G.I., Lärobok i skogsvetenskapen, 1845, s. 1-336

Af Ström, I.AD., Handbok för skogshushållare, 1846, s. 1-302

Segerdahl, G., Lärokurs uti skogshushållningen, 1852, s. 1-230

Obbarius, G.I., Enkla regler för skogsskötsel, 1857, s. 1-108

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Om skogarne och skogsväsendet. 1865, s. 1-218

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Iakttagelser rörande skogsväsendet, 1868, s.1-219

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Skogsteknologi, 1874, s. 1-280

Wallmo, Uno, Rationell skogsavverkning, 1897, s. 1-288

Sylvan, Sam., Om skogsbruk, 1903, s. 1-75

Lagerberg, Torsten, Kort handledning i skogshushållning, 1918, s. 240-245

Lundberg, Gustav, Hjälpsågningsapparaten Jerker, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 60-62

Magnell, Axel, Hjälpsågningsapparaten ”Jerker”, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 93  

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62217, 1920

Ekman, W, Handbok i skogsteknologi, 1922, s. 221-230

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62136, 1923

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62649, 1924

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 65398, 1925

Andersson, Gunnar, Sveriges allmänna skogar, 1926, s. 1-268

Greete, Erik och Grinndal, TH., Anvisningar i skogsbruk, 1928, s. 137-140

Petrini, Sven, Skogens avverkning och utdrivning ur Sveriges Skogar Wahlgren A. samt Schotte G., 1928, s. 786-822

Streyffert, Thorsten, Sveriges Skogar och Skogsindustrier, 1931, s. 1-240

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 84285, 1934

Johansson, F., Anvisningar I Skogsbruk, 1943, s. 153-177

Studier i Skogsbrukets Arbetslära, 1943

Nenzell, G., Några resultat från tidsstudier av gagnvirkeshuggning, S.D.A meddelande nr. 22, 1946

Arbetsfysiologiska Undersökningen (AFU), Studier över tungt kroppsarbete.Arbetsfysiologiska och arbetstekniska undersökningar vid skogsavverkning, 1948

Elofson, Anders, Nya Lantmannens Bok, 1949, s. 1706-1709

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 141566, 1953

Parling, Nils, Motorsågen (skönlitteratur), 1953, s. 1-255

Hjort, R.,  Anvisningar i skogsbruk, 1954, s. 190-197

Sundberg, Ulf, Virkets utdrivning, ur Svensk skog och skogsindustri Strindlund Gert, 1956, s. 165-179

Lundgren, Rune, Motorsågen, 1959, s. 3-4

C:son Leijonhufvud, Axel, Virkets utdrivning ur Skogen och skogsbruket Lindh Eric A,Stålfelt Folke samt Wennmark Torsten, 1961, s. 228-231

Ilon, Bengt, Från stenyxa till Husqvarna motorsåg, i Fällt och aktuellt med Husqvarna motorsåg i skogen, M 95156-6,7-61, s. 4-7

Lidberg, Bo och Bure’nius, Åke, Motorsågning, 1961, s. 5-10

Granlund, Torsten och Quennerstedt, Hans, Skogsbruk, 1962, s. 148-160

Sveriges Skogsvårdsförbund, Anvisningar i skogsbruk, 1966, s. 139-146

Lohberg, Rolf, Geschichte der Waldarbeit, 1976, s. 58-63

Härkönen, Pekka, Motorsågning, 1978, s. 1-68

Glantz, Dane, Teknos motorsågar, 1978, s. 9-10

Vevstad, Andreas, Motorsaga-fra tömmerfellningsmaskin till håndredskap, i Årsbok för Norsk Skogsbruksmuseum 9 (1978-1981), s. 12-13

Agrell, Gunnar, Lantmannen, 1979, s. 108

Gaunitz, Sven, Struktur, strategi och resurser, i Utterström, Gustaf, SCA 50 år Studier kring ett storföretag och dess föregångare, 1979, s. 143-217

Strömberg, Roland, Motorsågen, 1979, s. 11-13

Heinke, Ulf, Motorsågens utveckling, Polhem, årg. 9 (1991), s. 27-60

Hjelm, Jonny, Skogsarbetarna och motorsågen, 1991, s. 71-73

Kyhne, Jochen, Redskap och maskiner, 1991, s. 7-29

Parling, Nils, Skogsarbetaren (skönlitteratur), 1991, s. 1-152

Hjelm, Jonny, Forest work and mechanization-changes in Sweden and Canada during the post-war period, Polhem, årg. 12 (1994/3), s. 260-288

Löffler, H., Hamberger, J., Warkotsch, W., Wie in Bayern das Holz aus dem Wald

kam. Holzernte, Walderschließung und Holztransport einst und jetzt. In: Bleymüller, H.,

Gundermann, E., Beck, R. (Hrsg.): 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. – Rückblicke,

Einblicke, Ausblicke. Mitteilungen aus der Bayer. Staatsforstverwaltung, 2002, Heft 51, Bd. 2, s. 335 – 368

Andersson, Stig, Skogsteknik förr och nu, i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift, 2004

Lee, David, Chainsaws: a history, 2006, s. 19-25

Enander, Karl-Göran, Ekologi, skog och miljö, 2007, s. 76-215

Fleischer, Manfred, Die Geschichte der Motorsäge, 2007, s. 21-24

 

 

 

 

 


Tillbaka upp