tillbaka  


                                                          

 

 

 Sågkamraten.

 

 

 

 

  Bild: Timmersvans med ”Sågkamrat”, Samlare Solhem9

 

 

 

I Sverige gjordes vid 1900-talets början flera försök att underlätta det manuella skogsarbetet. Flera olika hjälpapparater till dåtidens avverkningsredskap konstruerades. Några hjälp-apparater kom längre än till försöksstadiet samt patentsöktes och såldes därefter i varierande antal.

Den 15 april 1911 patentsökte J. Landin, Tandsjö, Sverige, en anordning för att effektivisera arbetet med timmersvans och bågsåg. Det var en enkel anordning som gjorde att varje skogshuggare kunde arbeta ensam. Tidigare hade man alltid arbetat två och två med den tunga stocksågen. Anordningen som oftast kallades ”Sågkamraten” bestod av en kraftig spiralfjäder, i hopdraget läge omkring 25 cm lång, som fästes vid sågens handtag. I fjäderns andra ände satt en vass järnkrok som trycktes fast i stammen eller stocken. Fjädern hjälpte till att dra tillbaka sågen åt huggaren och blev populär då den var kraftbesparande. Sågkamraten vägde endast 200 gram. Priset var ca 2,50 kr per styck i mitten av 1910-talet.

 

Sågkamraten blev snabbt populär speciellt med timmersvans. Sågkamraten fungerade enligt samtida källor bäst med hyveltandade timmersvansar som på bilden ovan. Även bågsågen användes ibland med sågkamrat. Vid trädfällning var bågsågen mindre lämplig. Timmersvansen fordrar vid trädfällning mindre skottning i snörika trakter och är bättre i stenbunden mark. Även vid kapning var bågsågen mer svårhanterlig med sågkamrat eftersom fjädern drog snett i bågen.

 

Sågkamraten uppges vara ”i fullt bruk” i Sverige år 1919. Sågkamraten såldes under en lång tidsperiod. Sågkamraten på bilden ovan är köpt ny 1948.

 

Sågkamraten fick flera efterföljare. Några exempel är Sandvikens Trädfällningsapparat ”Kompis” 1925 och K. T. Ericsons liknande anordning som patenterades 1955.

 

 

 

 

Käll- och litteraturförteckning:

 

Obbarius, G.I., Lärobok i skogsvetenskapen, 1845, s. 1-336

Af Ström, I.AD., Handbok för skogshushållare, 1846, s. 1-302

Segerdahl, G., Lärokurs uti skogshushållningen, 1852, s. 1-230

Obbarius, G.I., Enkla regler för skogsskötsel, 1857, s. 1-108

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Om skogarne och skogsväsendet. 1865, s. 1-218

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Iaktagelser rörande skogsväsendet, 1868, s.1-219

Thelaus, Victor Germanius Magnus, Skogsteknologi, 1874, s. 1-280

Wallmo, Uno, Rationell skogsavverkning, 1897, s. 1-288

Sylvan, Sam., Om skogsbruk, 1903, s. 1-75

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 34491, 1911

Lagerberg, Torsten, Kort handledning i skogshushållning, 1918, s. 240-245

Greete, Erik, Sågkamraten, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 142-145

Magnell, Axel, Hjälpsågningsapparaten ”Jerker”, Tidskriften Skogen, Årg. 6 (1919), s. 93 

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62217, 1920

Ekman, W, Handbok i skogsteknologi, 1922, s. 221-230

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62136, 1923

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 62649, 1924

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 65398, 1925

Andersson, Gunnar, Sveriges allmänna skogar, 1926, s. 1-268

Lundberg, Gustaf, Sandvikens Trädfällningsapparat Kompis, Tidskriften Skogen, Årg. 13 (1926), s. 156-162

Greete, Erik och Grinndal, TH., Anvisningar i skogsbruk, 1928, s. 137-140

Petrini, Sven, Skogens avverkning och utdrivning ur Sveriges Skogar Wahlgren A. samt Schotte G., 1928, s. 786-822

Streyffert, Thorsten, Sveriges Skogar och Skogsindustrier, 1931, s. 1-240

Johansson, F., Anvisningar I Skogsbruk, 1943, s. 153-177

Studier i Skogsbrukets Arbetslära, 1943

Nenzell, G., Några resultat från tidsstudier av gagnvirkeshuggning, S.D.A meddelande nr. 22, 1946

Arbetsfysiologiska Undersökningen (AFU), Studier över tungt kroppsarbete.Arbetsfysiologiska och arbetstekniska undersökningar vid skogsavverkning, 1948

Elofson, Anders, Nya Lantmannens Bok, 1949, s. 1706-1709

Kungliga Patent och Registreringsverket, Patent No 141566, 1953

Parling, Nils, Motorsågen (skönlitteratur), 1953, s. 1-255

Hjort, R.,  Anvisningar i skogsbruk, 1954, s. 190-197

Sundberg, Ulf, Virkets utdrivning, ur Svensk skog och skogsindustri Strindlund Gert, 1956, s. 165-179

Lundgren, Rune, Motorsågen, 1959, s. 3-4

C:son Leijonhufvud, Axel, Virkets utdrivning ur Skogen och skogsbruket Lindh Eric A,Stålfelt Folke samt Wennmark Torsten, 1961, s. 228-231

Ilon, Bengt, Från stenyxa till Husqvarna motorsåg, i Fällt och aktuellt med Husqvarna motorsåg i skogen, M 95156-6,7-61, s. 4-7

Lidberg, Bo och Bure’nius, Åke, Motorsågning, 1961, s. 5-10

Granlund, Torsten och Quennerstedt, Hans, Skogsbruk, 1962, s. 148-160

Sveriges Skogsvårdsförbund, Anvisningar i skogsbruk, 1966, s. 139-146

Lohberg, Rolf, Geschichte der Waldarbeit, 1976, s. 58-63

Härkönen, Pekka, Motorsågning, 1978, s. 1-68

Glantz, Dane, Teknos motorsågar, 1978, s. 9-10

Vevstad, Andreas, Motorsaga-fra tömmerfellningsmaskin till håndredskap, i Årsbok för Norsk Skogsbruksmuseum 9 (1978-1981), s. 12-13

Agrell, Gunnar, Lantmannen, 1979, s. 108

Gaunitz, Sven, Struktur, strategi och resurser, i Utterström, Gustaf, SCA 50 år Studier kring ett storföretag och dess föregångare, 1979, s. 143-217

Strömberg, Roland, Motorsågen, 1979, s. 11-13

Heinke, Ulf, Motorsågens utveckling, Polhem, årg. 9 (1991), s. 27-60

Hjelm, Jonny, Skogsarbetarna och motorsågen, 1991, s. 71-73

Kyhne, Jochen, Redskap och maskiner, 1991, s. 7-29

Parling, Nils, Skogsarbetaren (skönlitteratur), 1991, s. 1-152

Hjelm, Jonny, Forest work and mechanization-changes in Sweden and Canada during the post-war period, Polhem, årg. 12 (1994/3), s. 260-288

Löffler, H., Hamberger, J., Warkotsch, W., Wie in Bayern das Holz aus dem Wald

kam. Holzernte, Walderschließung und Holztransport einst und jetzt. In: Bleymüller, H.,

Gundermann, E., Beck, R. (Hrsg.): 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. – Rückblicke,

Einblicke, Ausblicke. Mitteilungen aus der Bayer. Staatsforstverwaltung, 2002, Heft 51, Bd. 2, s. 335 – 368

Andersson, Stig, Skogsteknik förr och nu, i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift, 2004

Lee, David, Chainsaws: a history, 2006, s. 19-25

Enander, Karl-Göran, Ekologi, skog och miljö, 2007, s. 76-215

Fleischer, Manfred, Die Geschichte der Motorsäge, 2007, s. 21-24

 

Webbsidor:

 

Die Geschichte der Motorsäge.
http://www.waldwissen.net/themen/wald_gesellschaft/forstgeschichte/wsl_geschichte_motorsaege_DE

 

 


Tillbaka upp